Podmienky služieb

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Moody Moda. Na celom webe sa výrazy „my“, „nás“ a „náš“ označujú ako Moody Moda. Moody Moda ponúka túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných z tejto stránky vám, používateľovi, pod podmienkou vášho súhlasu so všetkými tu uvedenými podmienkami, zásadami a upozorneniami.

 

Návštevou našej stránky a / alebo nákupom niečoho od nás sa angažujete v našej „službe“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami („zmluvné podmienky“, „zmluvné podmienky“) vrátane týchto ďalších zmluvných podmienok a zásad tu uvedené a / alebo dostupné prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov tohto webu vrátane, okrem iného, ​​používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a / alebo prispievateľmi obsahu.

 

Pred prístupom alebo použitím nášho webu si pozorne prečítajte tieto Zmluvné podmienky. Vstupom alebo použitím ktorejkoľvek časti webu súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito zmluvnými podmienkami. Ak nesúhlasíte so všetkými zmluvnými podmienkami tejto dohody, nebudete mať prístup na webovú stránku ani používať žiadne služby. Ak sa tieto Zmluvné podmienky považujú za ponuku, akceptácia sa výslovne obmedzuje na tieto Zmluvné podmienky.

 

Na všetky nové funkcie alebo nástroje, ktoré sa pridávajú do aktuálneho obchodu, sa tiež vzťahujú Zmluvné podmienky. Najnovšiu verziu Zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek prezrieť na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, meniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Zmluvných podmienok zverejňovaním aktualizácií a / alebo zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje prijatie týchto zmien.

 

Náš obchod je hostiteľom spoločnosti Shopify Inc. Poskytujú nám platformu elektronického obchodu online, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby.

 

ODDIEL 1 - OBCHODNÉ PODMIENKY ONLINE

Súhlasom s týmito zmluvnými podmienkami prehlasujete, že ste vo svojom štáte alebo v provincii bydliska aspoň plnoletá/ý alebo že ste vo vašom štáte alebo v provincii pobytu plnoletý/á a že ste nám dali svoj súhlas povoliť ktorejkoľvek z vašich maloletých závislých osôb používať túto stránku.

Nesmiete používať naše produkty na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely, ani nesmiete pri používaní Služby porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nielen, autorských práv).

Nesmiete prenášať žiadne červy alebo vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.

Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z podmienok povedie k okamžitému ukončeniu vašich služieb.

 

ODDIEL 2 - VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť službu z akéhokoľvek dôvodu.

Rozumiete, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) sa môže prenášať nezašifrovaný a vyžaduje (a) prenosy cez rôzne siete; a (b) zmeny v zhode a prispôsobení sa technickým požiadavkám spojovacích sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy šifrované.

Súhlasíte, že bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať alebo využívať akúkoľvek časť služby, používanie služby alebo prístup k službe alebo akémukoľvek kontaktu na webovej stránke, prostredníctvom ktorej sa služba poskytuje.

Nadpisy použité v tejto zmluve sú uvedené iba z dôvodu prehľadnosti a nebudú tieto podmienky obmedzovať ani inak ovplyvňovať.

 

ODDIEL 3 - PRESNOSŤ, KOMPLETNOSŤ A ČASOVÁ INFORMÁCIA

Nie sme zodpovední za to, že informácie sprístupnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto stránke slúži iba na všeobecné informácie a nemal by sa na ne spoliehať ani ho používať ako jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.

Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nemusia byť aktuálne a poskytujú sa iba pre informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah týchto stránok, ale nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našich stránkach.

 

ODDIEL 4 - ÚPRAVY SLUŽIEB A CENY

Ceny za naše výrobky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť službu (alebo jej časť alebo obsah) bez predchádzajúceho upozornenia.

Nenesieme zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akékoľvek zmeny, zmeny cien, pozastavenie alebo prerušenie poskytovania služby.

 

ODDIEL 5 - PRODUKTY ALEBO SLUŽBY (ak sú použiteľné)

Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné výlučne online prostredníctvom tejto webovej stránky. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvá a môžu sa vrátiť alebo vymeniť iba v súlade s našimi pravidlami vrátenia.

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazovali farby a obrázky našich výrobkov, ktoré sa vyskytujú v obchode. Nemôžeme zaručiť, že akékoľvek farebné zobrazenie monitora vášho počítača bude presné.

Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb na akúkoľvek osobu, geografický región alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy výrobkov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť podľa uváženia nás. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zastaviť akýkoľvek produkt. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek produktu alebo služby vyrobená na tejto stránke je neplatná, ak je zakázaná.

Nezaručujeme, že kvalita produktov, služieb, informácií alebo iného materiálu, ktorý ste kúpili alebo získali, splní vaše očakávania alebo že všetky chyby v službe budú opravené.

 

ODDIEL 6 - PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ O fakturácii a účtoch

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa nášho vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvo zakúpené na osobu, na domácnosť alebo na objednávku. Medzi tieto obmedzenia môžu patriť objednávky zadané alebo pod tým istým účtom zákazníka, rovnaká kreditná karta alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a / alebo dodaciu adresu. V prípade, že zmeníme alebo zrušíme objednávku, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť kontaktovaním e-mailovej a / alebo fakturačnej adresy / telefónneho čísla poskytnutého v čase uskutočnenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré sa podľa nášho jediného úsudku javia byť podané predajcami, predajcami alebo distribútormi.

 

Zaväzujete sa, že poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte pre všetky nákupy uskutočnené v našom obchode. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou svojho účtu a ďalších informácií vrátane vašej e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a podľa potreby vás kontaktovať.

 

Viac podrobností nájdete v našich podmienky vrátenia tovaru.

 

ODDIEL 7 - VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, nad ktorými nemonitorujeme ani nemáme kontrolu ani vstup.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takým nástrojom „ako sú“ a „ako sú k dispozícii“ bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez súhlasu. Nenesieme žiadnu zodpovednosť, ktorá by vyplývala z vášho používania voliteľných nástrojov tretích strán alebo s nimi súvisí.

Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom tejto stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa ubezpečiť, že ste oboznámení s podmienkami, za ktorých sú tieto nástroje poskytované príslušným poskytovateľom (poskytovateľmi) tretej strany, a schvaľujete ich.

V budúcnosti môžeme tiež prostredníctvom webovej stránky ponúkať nové služby a / alebo funkcie (vrátane vydávania nových nástrojov a zdrojov). Na tieto nové funkcie a / alebo služby sa tiež vzťahujú tieto Podmienky služby.

 

ČASŤ 8 - PRIPOJENIA TRETÍCH STRÁN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu obsahovať materiály tretích strán.

Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú prepojené s nami. Nie sme zodpovední za preskúmanie alebo vyhodnotenie obsahu alebo presnosti a nezaručujeme a nenesieme zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán ani za akékoľvek iné materiály, výrobky alebo služby tretích strán.

Nezodpovedáme za žiadne škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo použitím tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýchkoľvek iných transakcií uskutočnených v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán. Skôr ako začnete s akoukoľvek transakciou, dôkladne si prečítajte pravidlá a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by sa mali adresovať tretej strane.

 

ČASŤ 9 - PRIPOMIENKY UŽÍVATEĽA, SPÄTNÉ PODMIENKY A OSTATNÉ PODANIA

Ak na našu žiadosť pošlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez žiadosti od nás, pošlete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (ďalej len „komentáre“), súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek, bez obmedzenia, upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať na akomkoľvek médiu akékoľvek pripomienky, ktoré nám postúpite. Nie sme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek pripomienok; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek pripomienky.

Môžeme, ale nemáme povinnosť, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, ktorý podľa vlastného uváženia určíme, je nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný alebo porušujúci duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto podmienky služby ,

Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať žiadne právo tretej strany vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iného osobného alebo vlastníckeho práva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivé alebo inak nezákonné, urážlivé alebo obscénne materiály ani obsahovať počítačový vírus alebo iný malware, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek pripomienok. Ste výhradne zodpovední za akékoľvek pripomienky a ich presnosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek pripomienky, ktoré pošlete vy alebo ktorákoľvek tretia strana.

 

ODDIEL 10 - OSOBNÉ INFORMÁCIE

Vaše zadanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi pravidlami ochrany osobných údajov. Ak chcete zobraziť naše zásady ochrany osobných údajov.

 

ODDIEL 11 - CHYBY, NEPRESNOSTI A OMISIE

Na našich stránkach alebo v Službe sa môžu občas vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, stanovovania cien, propagačných akcií, ponúk, poplatkov za prepravu produktov, časov prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke nepresné kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky) ,

Nezaväzujeme sa aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke vrátane informácií o cenách, okrem iných, okrem zákonných požiadaviek. V službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke by sa nemalo brať ohľad na žiadny konkrétny dátum aktualizácie ani obnovenia, ktorý by naznačoval, že všetky informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke boli zmenené alebo aktualizované.

 

ODDIEL 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem iných zákazov uvedených v Zmluvných podmienkach máte zakázané používať web alebo jeho obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; b) požadovať od ostatných, aby konali alebo sa podieľali na akýchkoľvek protiprávnych konaniach; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne nariadenia, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných; e) obťažovať, zneužívať, urážať, poškodzovať, hanobiť, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnicity, rasy, veku, národného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) predkladať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) odovzdávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných; (i) na spam, phishing, lekáreň, zámienku, pavúk, plazenie alebo škrabanie; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia akýchkoľvek zakázaných použití.

 

ODDIEL 13 - ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, neprehlasujeme ani nezaručujeme, že vaše používanie našej služby bude nepretržité, včasné, bezpečné alebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, ktoré sa dajú získať pri používaní služby, budú presné alebo spoľahlivé.

Súhlasíte s tým, že občas môžeme službu odstrániť na dobu neurčitú alebo ju kedykoľvek zrušiť, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Výslovne súhlasíte s tým, že vaše použitie alebo nemožnosť používať službu je na vaše výhradné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám boli poskytnuté prostredníctvom služby, sú (pokiaľ nie sú výslovne uvedené v nás) poskytované „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ pre vaše použitie, bez akéhokoľvek zastúpenia, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo predpokladané, vrátane všetkých predpokladaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, obchodovateľnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušovania.

Moody Moda, naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, zmluvní dodávatelia, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek zranenia, straty, nároky alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, represívne, špeciálne, alebo následné škody akéhokoľvek druhu, vrátane, okrem iného, ​​ušlého zisku, ušlého zisku, straty, straty údajov, nákladov na výmenu alebo akejkoľvek podobnej škody, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), striktnej zodpovednosti alebo inak vyplývajúcej z vaše použitie ktorejkoľvek zo služieb alebo akýchkoľvek výrobkov získaných prostredníctvom tejto služby alebo akékoľvek iné tvrdenie, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom týka vášho používania služby alebo akéhokoľvek produktu, vrátane, ale nielen, akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v akomkoľvek obsahu alebo akákoľvek strata alebo poškodenie akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného, ​​preneseného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj vtedy, ak je o tom informovaná. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách je naša zodpovednosť obmedzená v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

 

ODDIEL 14 - ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že odškodníte, obhajujete a budete držať neškodnú spoločnosť Moody Moda a našich materských, dcérskych spoločností, pridružených spoločností, partnerov, úradníkov, riaditeľov, agentov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov, a to bez akýchkoľvek škôd alebo nárokov vrátane primerané honoráre advokátov za akúkoľvek tretiu stranu v dôsledku alebo z dôvodu vášho porušenia týchto podmienok služby alebo dokumentov, ktoré obsahujú ako referenciu, alebo vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

 

ODDIEL 15 - ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že sa zistí, že ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok poskytovania služieb je nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, toto ustanovenie je napriek tomu vynútiteľné v plnom rozsahu povolenom platným zákonom a nevykonateľná časť sa považuje za oddelenú od týchto podmienok. Doručenie, takéto určenie neovplyvní platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných ustanovení.

 

ODDIEL 16 - UKONČENIE

Povinnosti a záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto dohody na všetky účely.

Tieto Zmluvné podmienky sú účinné, pokiaľ nie ste vy alebo nás vypovedaní. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek ukončiť oznámením, že už nechcete používať naše služby alebo keď prestanete používať naše stránky.

Ak podľa nášho jediného úsudku nedodržíte alebo máte podozrenie, že ste nedodržali niektorú z podmienok alebo ustanovení týchto podmienok služby, môžeme túto dohodu kedykoľvek ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia a vy zostanete zodpovední za všetky splatné sumy. do a vrátane dátumu ukončenia; a / alebo podľa toho vám môže odoprieť prístup k našim Službám (alebo ktorejkoľvek ich časti).

 

ODDIEL 17 - CELÁ DOHODA

Neschopnosť uplatniť alebo vynútiť akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto podmienok služby nepredstavuje zrieknutie sa tohto práva alebo ustanovenia.

Tieto Podmienky služby a všetky zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby, nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, oznámenia a návrhy. , či už ústne alebo písomne, medzi vami a nami (vrátane, ale nielen, všetkých predchádzajúcich verzií Zmluvných podmienok).

Žiadne nejasnosti vo výklade týchto podmienok služby sa nebudú vykladať proti navrhovateľovi.

 

ODDIEL 18 - ROZHODOVACIE PRÁVO

Tieto Podmienky poskytovania služieb a všetky osobitné dohody, ktorými vám poskytujeme Služby, sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

 

ODDIEL 19 - ZMENY PODMIENOK SLUŽBY

Najnovšiu verziu Zmluvných podmienok môžete kedykoľvek skontrolovať na tejto stránke.

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, meniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Zmluvných podmienok zverejňovaním aktualizácií a zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k našej webovej stránke alebo Službe po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Zmluvných podmienok predstavuje prijatie týchto zmien.

 

ODDIEL 20 - KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky týkajúce sa Zmluvných podmienok by nám mali byť zaslané na adresu moodymodasalon@gmail.com.